Špecifikácia služby 30 dní na vrátenie a 100 dní na vrátenie

1. Základné ustanovenia

Tieto podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami zmluvy o poskytovaní služby „30 dní na vrátenie“ a „100 dní na vrátenie“ (ďalej len „služba“), kedy na jednej strane je spoločnosť Artline Slovakia s.r.o., IČO: 46951504 , DIČ: 2023664148 , so sídlom na Záhumenská 2009/46, Trenčín 91104, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Trenčín, vložka č.:27431/R ako poskytovateľ (ďalej len „poskytovateľ“) a na strane druhej je objednávateľ (ďalej len „objednávateľ“), pričom tieto podmienky sa uplatnia na všetky transakcie týkajúce sa tejto služby. Zmluva o poskytovaní služby je uzavretá vtedy, keď objednávateľ spolu s vybranými tovarmi ponúkanými poskytovateľom na ich prevádzkovaných e-shopoch, potvrdí pri vyplňovaní objednávky aj službu „30 dní na vrátenie“ alebo „100 dní na vrátenie“ a poskytovateľ mu vystaví faktúru.

2. Popis služby

Poskytovateľ zaručuje objednávateľovi, že mu umožní vrátenie tovaru bez udania dôvodu do 30 alebo 100 dní od nákupu, podľa objednávateľom vybranej služby a to za podmienok uvedených nižšie, pokiaľ o toto vrátenie objednávateľ požiada, tj. využije službu, v dobe stanovenej nižšie.

Službu nie je možné uplatniť na atypický a na zakázku vyrábaný tovar.

3. Podmienky využitia služby

Poskytovateľ je povinný poskytnúť službu, teda poskytnúť objednávateľovi možnosť vrátenia zakúpeného tovaru bez udania dôvodu v dobe viď nižšie, len pokiaľ:

Objednávateľ objedná službu v termíne, kedy je táto služba ponúkaná, najneskôr však pri kúpe tovaru, ktorého sa služba týka;
Objednávateľ uhradí službu riadne a včas;
Objednávateľ neodstúpí od zmluvy na kúpu tovaru, ktorého sa služba týka, pred uplatnením služby;
Objednávateľ uplatní službu najneskôr 30. alebo 100. deň od nákupu tovaru, a to k tovaru, na ktorý sa služba vzťahuje;
Objednávateľ nijak nepoškodí identifikačné štítky tovaru, ktorého sa služba týka, ani inak neoprávnene (t.j. v rozpore s pravidlami riadneho používania tovaru stanovené jeho výrobcom) nebude s tovarom manipulovať;
Objednávateľ preukáže nárok na službu daňovým dokladom obsahujúcim príslušný tovar a s ním súvisiacu službu;
Objednávateľ predloží poskytovateľovi tovar v stave „dobré“ (viď definícia nižšie);

V prípade, že objednávateľ splní podmienky, za ktorých môže službu využiť, bude mu vrátená cena tovaru v plnej výške vrátane DPH. V prípade, že objednávateľ uplatní službu a požiada o vrátenie tovaru v stave „zlé“ alebo „znehodnotené“, potom objednávateľovi bude ponúknutý len spätný odber tovaru za zníženú cenu, prípadne za 0,- € a prevzatie tovaru na ekologickú likvidáciu.

Definícia stavu tovaru, ktorého sa služba týka

„Dobré“

Tovar má kompletné príslušenstvo, ktoré bolo dodané poskytovateľom spolu s ním (t.j. manuál, poskytnuté darčeky atd.); a
Tovar nenesie známky užívania; a
Tovar je vrátane obalového materiálu, ktorý nesie známky bežného rozbalenia tovaru.

„Zlé“

Tovar nesie známky užívania; a/alebo
Tovar je nekompletný; a/alebo
Tovar je nadmerne opotrebovaný a/alebo má poškodenie, ktoré je ľahko opraviteľné a po tejto oprave môže plniť svoju funkciu v plnom rozsahu.

„Znehodnotené“

Výrobok je poškodený a nemôže plniť svoju funkciu v plnom rozsahu; a/alebo
Výrobok je zásadne nekompletný a nie je ho preto možné plne užívať.

4. Vrátenie ceny tovaru

V prípade, keď objednávateľ splní všetky poskytovateľove podmienky služby pre vrátenie tovaru, poskytovateľ vráti bez zbytočného odkladu po splnení podmienok služby objednávateľovi kupnú cenu tovaru.

5. Záverečné ustanovenie

Platnosť a účinnosť nadobúdajú podmienky 1. 8. 2018, pričom špecifikácia tejto služby je k dispozícii na poskytovateľom prevádzkovaných e-shopoch.