Produkt bol úspešne pridaný do vášho košíku

Množstvo
Spolu

0 ks tovaru Vo vašom košíku je 1 produkt.

Spolu za produkty: (s DPH)
Príplatkové služby: (s DPH) 0,00 €
Spolu za doručenie: (s DPH) Doručenie zdarma!
Spolu (s DPH)
Pokračovať v nákupe Pokračovať

Špecifikácia služby 30 dní na vrátenie a 100 dní na vrátenie

1. Základné ustanovenia

Tieto podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami zmluvy o poskytovaní služby „30 dní na vrátenie“ a „100 dní na vrátenie“ (ďalej len „služba“), kedy na jednej strane je spoločnosť Artline Slovakia s.r.o., IČO: 46951504 , DIČ: 2023664148 , so sídlom na Záhumenská 2009/46, Trenčín 91104, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Trenčín, vložka č.:27431/R ako poskytovateľ (ďalej len „poskytovateľ“) a na strane druhej je objednávateľ (ďalej len „objednávateľ“), pričom tieto podmienky sa uplatnia na všetky transakcie týkajúce sa tejto služby. Zmluva o poskytovaní služby je uzavretá vtedy, keď objednávateľ spolu s vybranými tovarmi ponúkanými poskytovateľom na ich prevádzkovaných e-shopoch, potvrdí pri vyplňovaní objednávky aj službu „30 dní na vrátenie“ alebo „100 dní na vrátenie“ a poskytovateľ mu vystaví faktúru.

Základnou podmienkou na využitie služby „30 dní na vrátenie“ a „100 dní na vrátenie“ je vrátenie kompletného a nepoškodeného tovaru, ktorý nenesie známky nadmerného používania.

2. Popis služby

Poskytovateľ zaručuje objednávateľovi, že mu umožní vrátenie tovaru bez udania dôvodu do 30 alebo 100 dní od nákupu, podľa objednávateľom vybranej služby a to za podmienok uvedených nižšie, pokiaľ o toto vrátenie objednávateľ požiada, tj. využije službu, v dobe stanovenej nižšie.

Službu nie je možné uplatniť na atypický a na zakázku vyrábaný tovar.

3. Podmienky využitia služby

Poskytovateľ je povinný poskytnúť službu, teda poskytnúť objednávateľovi možnosť vrátenia zakúpeného tovaru bez udania dôvodu v dobe viď nižšie, len pokiaľ:

Objednávateľ objedná službu v termíne, kedy je táto služba ponúkaná, najneskôr však pri kúpe tovaru, ktorého sa služba týka;
Objednávateľ uhradí službu riadne a včas;
Objednávateľ neodstúpí od zmluvy na kúpu tovaru, ktorého sa služba týka, pred uplatnením služby;
Objednávateľ uplatní službu najneskôr 30. alebo 100. deň od nákupu tovaru, a to k tovaru, na ktorý sa služba vzťahuje;
Objednávateľ nijak nepoškodí identifikačné štítky tovaru, ktorého sa služba týka, ani inak neoprávnene (t.j. v rozpore s pravidlami riadneho používania tovaru stanovené jeho výrobcom) nebude s tovarom manipulovať;
Objednávateľ preukáže nárok na službu daňovým dokladom obsahujúcim príslušný tovar a s ním súvisiacu službu;
Objednávateľ predloží poskytovateľovi tovar v stave „dobré“ (viď definícia nižšie);

V prípade, že objednávateľ splní podmienky, za ktorých môže službu využiť, bude mu vrátená cena tovaru v plnej výške vrátane DPH. V prípade, že objednávateľ uplatní službu a požiada o vrátenie tovaru v stave „zlé“ alebo „znehodnotené“, potom objednávateľovi bude ponúknutý len spätný odber tovaru za zníženú cenu, prípadne za 0,- € a prevzatie tovaru na ekologickú likvidáciu.

Definícia stavu tovaru, ktorého sa služba týka

„Dobré“

Tovar má kompletné príslušenstvo, ktoré bolo dodané poskytovateľom spolu s ním (t.j. manuál, poskytnuté darčeky atd.); a
Tovar nenesie známky užívania; a
Tovar je vrátane obalového materiálu, ktorý nesie známky bežného rozbalenia tovaru.

„Zlé“

Tovar nesie známky užívania; a/alebo
Tovar je nekompletný; a/alebo
Tovar je nadmerne opotrebovaný a/alebo má poškodenie, ktoré je ľahko opraviteľné a po tejto oprave môže plniť svoju funkciu v plnom rozsahu.

„Znehodnotené“

Výrobok je poškodený a nemôže plniť svoju funkciu v plnom rozsahu; a/alebo
Výrobok je zásadne nekompletný a nie je ho preto možné plne užívať.

4. Vrátenie ceny tovaru

V prípade, keď objednávateľ splní všetky poskytovateľove podmienky služby pre vrátenie tovaru, poskytovateľ vráti bez zbytočného odkladu po splnení podmienok služby objednávateľovi kupnú cenu tovaru.

5. Záverečné ustanovenie

Platnosť a účinnosť nadobúdajú podmienky 1. 8. 2018, pričom špecifikácia tejto služby je k dispozícii na poskytovateľom prevádzkovaných e-shopoch.